Zdjęcie Słonia Szczęściarza

Nadchodzące wydarzenia

Cz Gru 13, 2018 @10:00 -
Wyjście na warsztaty plastyczne "Farbą umazane"
Pn Gru 17, 2018 @15:00 -
Spotkanie świąteczne
Pn Gru 17, 2018 @16:30 -
Spotkanie świąteczne
Wt Gru 18, 2018 @16:00 -
Spotkanie świąteczne
Śr Gru 19, 2018 @15:00 -
Spotkanie świąteczne
Śr Gru 19, 2018 @16:30 -
Spotkanie świąteczne
Cz Gru 20, 2018 @16:00 -
Spotkanie świąteczne
Pt Sty 11, 2019 @10:45 -
Teatrzyk 'Dzikie łabędzie"
Wt Sty 15, 2019 @15:00 -
Dzień babci i dziadka
Śr Sty 16, 2019 @15:00 -
Dzień babci i dziadka

Przedszkole informacja na strone internetowa RWS II 1

Certyfikat "Chronimy dzieci"

certyfikat chronimy dzieci

Ostatnie aktualności

Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

14 listopada dzieci grupy V odwiedziły Muzeum Etnograficzne. Wystawa miała tytuł "Źródła dźwięków".

Więcej…
Pasowanie na Przedszkolaka grupa IB

13 listopada dzieci z grupy Ib zostały oficjalnie włączone w poczet przedszkolaków Przedszkola nr 331 "U Słonia Szczęściarza".

Więcej…
Wycieczka na farmę

Dzieci z grup: I i II uczestniczyły w wycieczce na farmę "Cztery Pory Roku". Ogladały zwierzeta, jeździły na kucyku,

Więcej…

Minione wydarzenia

Pn Gru 10, 2018 @11:30 -
Spotkanie ze Świętym Mikołajem
Pt Gru 07, 2018 @09:00 -
Warsztaty Decupage
Wt Gru 04, 2018 @10:00 -
Wycieczka do Muzeum Etnograficznego

Gości na stronie

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

PROGRAM "CHRONIMY DZIECI"

Polityka ochrony dzieci

Autor: Przedszkole 331 "U Słonia Szczęściarza"

Pobierz pełny tekst dokumentu w formacie DOC:

Preambuła

Wszystkim działaniom podjętym przez pracowników Przedszkola nr 331 „U Słonia Szczęściarza” przyświeca troska o bezpieczeństwo  i ochronę dobra dziecka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby.

Każde działanie pracowników, praktykantów i wolontariuszy oparte jest na obowiązującym prawie i wewnętrznych przepisach przedszkola.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 1. Przez pracownika przedszkola rozumie się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. Przez dziecko rozumie się każdą osobę do ukończenia 18 roku życia.
 3. Przez opiekuna dziecka rozumie się osobę uprawioną do reprezentowania dziecka.
 4. Jako dane osobowe rozumie się wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego do przedszkola.
 5. Przez krzywdzenie dziecka rozumie się popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika przedszkola.

Rozdział II

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
 3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi  z ustawy o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.
 4. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione.
 5. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.
 6. Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem  osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor Przedszkola.
 8. Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Przedszkola.
 9. Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.
 11. Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikacje dziecka.
 12. Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich opiekunach.
 13. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.
 14. W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się z opiekunami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

Rozdział III

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 1. Przedszkole zobowiązuje się do chronienia wizerunku dziecka.
 2. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Rodzic lub opiekun prawny wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych przedszkola. i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych przedszkola. (załącznik nr 1)
 4. Zdjęcia z wizerunkiem dziecka używane są w przedszkolu jedynie w celu kształtowania lepszej orientacji oraz samodzielności dziecka i występują w następujących miejscach: salach przedszkolnych, łazience, szatni.
 5. Pracownik przedszkola nie może umożliwić przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego  dziecka.
 6. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

Rozdział IV

Zasady dostępu dzieci do Internetu

 1. Dzieci na terenie przedszkola nie mają dostępu do Internetu.
 2. W  momencie wprowadzenia możliwości korzystania przez dzieci z Internetu na terenie przedszkola  zostaną podjęte działania  zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści,  które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom udział w zajęciach edukacyjnych, mających na celu rozpoznawania zagrożeń w Internecie.
 4. Przedszkole przekazuje rodzicom informacje na temat zagrożeń dzieci w Internecie.

Rozdział V

Zasady bezpiecznych relacji na linii personel-dziecko

 1. W przedszkolu został ustalony katalog działań niedozwolonych w kontaktach z dzieckiem. Wyżej wymieniony katalog stanowi załącznik do Polityki Ochrony Dzieci. (załącznik nr 2)
 2. W przedszkolu został ustalony katalog nagród i konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych zasad. Katalog stanowi załącznik do Polityki Ochrony Dzieci. (załącznik nr 3)
 3. Wszyscy pracownicy przedszkola znają zasady bezpiecznego kontaktu na linii personel- dziecko i są zobowiązani do ich przestrzegania. 

Rozdział VI

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 1. W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej Dyrektorowi palcówki.
 2. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.
 3. Zadaniem zespołu interwencyjnego jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy.
 4. Plan pomocy powinien zawierać:
  1. Działanie przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa  (w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji).
  2. Wsparcie, jakie zaoferuje przedszkole dziecku.
  3. Skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 5. Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie jest podejrzewane i informuje ich o podejrzeniach.
 6. Opiekunom przedstawiany jest plan pomocy dziecku z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 7. W przypadkach, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, Dyrektor informuje opiekunów o obowiązku zgłoszenia  podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.
 8. Po poinformowaniu opiekunów Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji/wniosek o wgląd w sytuacje dziecka do sądu rodzino-opiekuńczego lub NK-A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w ramach procedury „Niebieskie Karty”
 9. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym
 10. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 3)
 11. Kartę załącza się do kary obserwacji dziecka.
 12. Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 1. W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej Dyrektorowi palcówki.
 2. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.
 3. Zadaniem zespołu interwencyjnego jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy.
 4. Plan pomocy powinien zawierać:
  1. Działanie przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa  (w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji).
  2. Wsparcie, jakie zaoferuje przedszkole dziecku.
  3. Skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 5. Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie jest podejrzewane i informuje ich o podejrzeniach.
 6. Opiekunom przedstawiany jest plan pomocy dziecku z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 7. W przypadkach, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, Dyrektor informuje opiekunów o obowiązku zgłoszenia  podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.
 8. Po poinformowaniu opiekunów Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji/wniosek o wgląd w sytuacje dziecka do sądu rodzino-opiekuńczego lub NK-A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w ramach procedury „Niebieskie Karty”
 9. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym
 10. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 3)
 11. Kartę załącza się do kary obserwacji dziecka.
 12. Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola

 1. Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika przedszkola zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektor przedszkola,  a w przypadku jego nieobecności osobę go zastępującą, oraz  sporządzić notatkę służbową zawierającą dokładny opis zaistniałej sytuacji.
 2. Dyrektor wzywa na rozmowę pracownika w sprawie, którego została sporządzona notatka. W rozmowie oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczy psycholog lub inna osoba z zespołu interwencyjnego.
 3. Dyrektor sporządza notatkę służbową zawierającą przebieg rozmowy, listę osób w niej uczestniczących, a także wnioski i postanowienia.
 4. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek dyrektora  następuje wszczęcie postępowania zmierzające do ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.
 5.  W przypadkach, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji/ .
 6. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, dyrektor obligatoryjnie  powołuje  zespół. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
 1. Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika przedszkola zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektor przedszkola,  a w przypadku jego nieobecności osobę go zastępującą, oraz  sporządzić notatkę służbową zawierającą dokładny opis zaistniałej sytuacji.
 2. Dyrektor wzywa na rozmowę pracownika w sprawie, którego została sporządzona notatka. W rozmowie oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczy psycholog lub inna osoba z zespołu interwencyjnego.
 3. Dyrektor sporządza notatkę służbową zawierającą przebieg rozmowy, listę osób w niej uczestniczących, a także wnioski i postanowienia.
 4. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek dyrektora  następuje wszczęcie postępowania zmierzające do ukarania pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.
 5.  W przypadkach, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji/ .
 6. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, dyrektor obligatoryjnie  powołuje  zespół. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

Rozdział VII

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola

 1. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ rodziców zastępczych/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/ rodziców zastępczych/ prawnych opiekunów dziecka lub osobom nietrzeźwym,  dziecko nie będzie wydawane.
 3. Każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez nietrzeźwego rodzica/rodzica zastępczego/ prawnego opiekuna dziecka lub inną osobę  musi być zgłoszona do Dyrektora przedszkola.
 4. Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym będzie w konsekwencji zgłoszony do OPS w celu zainteresowania się  sytuacją rodzinną dziecka.
 5. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia przedszkola lub próby odebrania przez osobę w stanie nietrzeźwym, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę  o zaistniałym fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie.
 6. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z  osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie  odebrania  dziecka, nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem.  Następnie kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.
 7. Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.
 8. W przypadku próby odebrania dziecka przez rodzica mającego wyrokiem sądu ograniczone prawa rodzicielskie niezwłocznie powiadamia się drugiego rodzica lub opiekuna prawnego.

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki

 1. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się z polityka ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji (załącznik nr 3).
 3. Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
 4. Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego (załącznik nr 4).
 5. Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Polityki bezpieczeństwa w przedszkolu.
 6. Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Polityki i wskazywać naruszenie Polityki w przedszkolu.
 7. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Polityki przeprowadza co pół roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 5), opracowuje ankiety, a wnioski przedstawi Dyrektorowi przedszkola.
 8. Dyrektor/ rada pedagogiczna wprowadza zmiany do Polityki i przedstawia je pracownikom.

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki

pdfZałącznik 1. Zgoda na publikację wizerunku82.11 KB

pdfZałącznik 2. Karta przebiegu interwencji 119.01 KB

pdfZałącznik 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Ochrony Dzieci 101.87 KB

pdfZałącznik 4. Oświadczenie o niekaralności 102.39 KB

pdfZałącznik 5. Ankieta monitorująca poziom realizacji Polityki Ochrony Dzieci 119.74 KB

 

Aktualności programu "Chronimy dzieci"

Bajkoterapia

Bajkoterapia ma ogromny wpływ na dzieci, przez losy wymyślonych bohaterów dzieci poznają sposoby zachowania się w różnych sytaucjach, wczuwają się w losy bohaterów, mogą zmierzyć się ze swoimi lękami i trudnymi uczuciami.

Więcej…

Jak zbudować poczucie wartości u dziecka?

Jakie zachowania i postawy rodziców wpływają na budowanie się poczucia własnej wartości u dziecka? Jeśli chcesz wiedzieć zajrzyj na stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Więcej…

Necio.pl

Dzieci z grup: II, III i IV  od 9 do 13 lutego realizowały program Necio.pl- zabawa w Internet". Celem zajęć było przekazanie dzieciom informacji...

Więcej…

Kalendarz

Poprzedni miesiąc Grudzień 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31

Wybrane strony

Bal "Na straganie"

23 września odbył się w naszym przedszkolu bal "Na straganie", podsumowujacy akcję promujacą jedzenie owoców i warzyw.

Więcej…

Teatrzyk "Zaczarowany Koszyczek"

1 marzec 2016 roku to dzień, gdy do naszego przedszkola zawitali aktorzy, którzy zaprezentowali dzieciom teatyrzyk pod tytułem "Zaczarowany koszyczek".

Więcej…

ilustracja-teksu

Kontakt

Przedszkole nr 331
"U Słonia Szczęściarza"
ul. Szaserów 61A
04-311 Warszawa
tel. 22 610 52 12

O nas

Od ponad 50 lat w budynku otoczonym ogrodem pełnym zieleni, mieści się Przedszkole nr 331, które w 2004 r. otrzymało nazwę "U Słonia Szczęściarza".

Kod QR strony